OM SELSKAPET

Selskapet ble stiftet 2016-09-10 med formål utvikling, produksjon og kjøp / salg av elektroniske utstyr, i første rekke rettet mot sikkerhetssystemer , blant annet " Man Over Board -MOB " varslingssystemer for havbruksnæringen og andre maritime næringer.

Selskapet har i oppstartfasen konsentrert seg om utvikling av MOB systemer basert på integrasjon med AIS - Automatic Identification System. AIS er et globalt antikollisjonssystem for skip og har funksjoner for nøyaktig posisjonering vha. GNSS - Global Navigation Satellite System. AIS transpondere er et vanlig hjelpemiddel for posisjonering og navigasjon i norske fartøyer og Kystverket drifter et landsomfattende AIS system. Et MOB system basert på varsling via AIS vil derfor være et effektivt varslingssystem som raskt kan varsle om fare og ulykkessituasjoner i maritim sektor.

Utviklingen omfatter utvikling av hardware og software for posisjonering av MOB-sendere og videre varsling til lokale og sentrale aktører. Konseptutviklingen er fullført i 2016 og vil bli videreført med pilotinstallasjoner og systemtester i 2017.

 

SIKKERHETSPROBLEM SOM SKAL ELIMINERES

Personsikkerhet er viktig for å spare liv. Det er kjent at personer som er i nød vil ha mindre panikk dersom de vet at hjelpen kommer / er varslet. Ansatte vil føle sterk tilknytning til arbeidsplassen når tilstrekkelige tiltak for sikkerhet og trivsel innføres. Det er viktig at nødvendig HMS-utstyr kan integreres uten å være til hinder for arbeidsoperasjoner. Av sensorløsninger er automatisk MannOverBord (MOB) det viktigste, men situasjoner for «illebefinnende» ønskes også vurdert.

 

LØSNING

AISTech AS vil utvikle og tilby et AIS basert varslingssystem for MOB. Systemet benytter en AIS SAR sensor med stor rekkevidde som festes til flytevest og som automatisk utløses ved kontakt med vann. Systemet gir samtidig alarm i det nasjonale AIS-nettet som driftes av Kystverket, og varsling lokalt. Ved mottak av SAR melding  utløses alarm lokalt og fjernt. Samtidig vises posisjonen til SAR senderen i Google Maps. Dette sikrer kort reaksjonstid og rask lokalisering.

Ved MOB fra båt vil denne stoppes slik at forulykkede har mulighet til å redde seg om bord før hjelpen  kommer.

 

AISTech AS styre:

STYRELEDER – Dr.ing. Håkon Valentin Døvre  

DAGLIG LEDER – Siv.ing. Per Christian Berntsen  

STYREMEDLEM – Siv.ing. Geir Vevle